Evolution 19.2

posted on 06 Aug 2009 20:47 by biohong6 in EVOLUTION19-2

2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

      ในอดีตโดยเฉพาะในวัฒนธรรมของคน ตะวันตกมีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกนี้เกิดจากอานุภาพเหนือธรรมชาติ ทำให้จำนวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

จนกระทั่งสมัยกรีกโบราณมีนักปรัชญาหลายท่าน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของ คนส่วนใหญ่ในยุคนั้น ต่อมาได้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในชั้นหินทำให้เห็นถึงร่อง รอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สูญพันธุ์ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในแต่ละยุคสมัยทำให้ยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ

  2.1. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Jean Lamarck  
  2.2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดย Charles Darwin

Comment

Comment:

Tweet