1.1. หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต

 

      เมื่อ พืชหรือสัตว์ตายลงมักจะถูกย่อยจนไม่เหลือซากที่สมบูรณ์ แต่ในบางครั้ง ซาก ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะยังคงเหลืออยู่ในรูปของซากดึกดำบรรพ์ (fossil) เช่น โครงกระดูกไดโนเสาร์ รอยเท้าสัตว์ เป็นต้น

       ซากดึกดำบรรพ์เปรียบเสมือนการบันทึกเหตุการณ์สนับสนุนว่า สิ่งมีชีวิตเหล่า นี้เคยปรากฏอยู่บนโลกในอดีต แต่ในปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตหลายชนิดได้สูญพันธุ์ ไปแล้ว แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น แมงดาทะเล ยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ พบในปัจจุบัน

 

 

ที่มา : http://www.nstlearning.com/~km/wp-content/uploads/2007/05/strat_column.gif

 

       นัก วิทยาศาสตร์สามารถคาดคะเนอายุของซากดึกดำบรรพ์ได้ ดังนั้นหลักฐานจากซากดึก ดำบรรพ์สามารถบอกลำดับการเกิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุ มากกว่าจะอยู่ในหินชั้นล่างที่มีอายุมากกว่า และซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อย กว่าจะพบอยู่ในหินชั้นบนที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อย กว่า จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อน มีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งมีชิตในปัจจุบัน มากกว่าซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมาก ดังนั้นซากดึกดำบรรพ์ นอกจากจะเป็นหลัก ฐานที่แสดงให้เห็นถึงลำดับการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้วยังเป็นหลัก ฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วย  หลักฐานที่เป็นซากดึกดำบรรพ์อาจไม่เพียงพอที่ใช้ในการศึกษา วิวัฒนาการ เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบมักไม่ครบสมบูรณ์

 

 

   

Comment

Comment:

Tweet